Bankowy Tytuł Egzekucyjny (BTE)

Wyrokiem z dnia 14 kwietnia 2015 r. (sygn. akt P 45/12) Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej art. 96 ust. 1 i art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128), dotyczące wystawiania przez banki Bankowych Tytułów Egzekucyjnych i prowadzenia w oparciu o nie postępowań egzekucyjnych.

Powyższe przepisy tracą moc obowiązującą z dniem 1 sierpnia 2016 r.