1) prawo rzeczowe

 • własność nieruchomości,
 • użytkowanie wieczyste,
 • ustanowienie drogi koniecznej,
 • immisje,
 • zasiedzenie nieruchomości,
 • zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli,
 • zniesienie współwłasności,
 • rozporządzanie rzeczą wspólną,
 • ochrona własności – roszczenia windykacyjne i negatoryjne,
 • zwrot nakładów poniesionych na nieruchomość,
 • ograniczone prawa rzeczowe (służebności gruntowe, osobiste i przesyłu, użytkowanie, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, hipoteka),
 • naruszenie posiadania (ochrona posesoryjna),
 • odrębna własność lokalu,
 • opróżnienie lokalu (eksmisja),
 • sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości,
 • rozgraniczenie gruntów,
 • księgi wieczyste (wpis i wykreślenie, ustalenie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym)

2) prawo spadkowe

 • dziedziczenie,
 • spadek (przyjęcie, odrzucenie, zapis, polecenie)
 • testament (spisanie – ważność, otwarcie, unieważnienie, ogłoszenie, nakazanie złożenia),
 • zapis windykacyjny,
 • zachowek,
 • spis inwentarza,
 • dział spadku,
 • umowy dotyczące spadku,
 • akty własności ziemi

3) ogólne prawo cywilne oraz prawo zobowiązań

 • różnego typu umowy (np. sprzedaż, zamiana, dostawa, umowa o dzieło, umowa o roboty budowlane, najem, dzierżawa, leasing, użyczenie, pożyczka, zlecenie, umowa agencyjna, umowa komisu, umowa przewozu, umowa spedycji, umowa ubezpieczenia, przechowanie, poręczenie, darowizna, renta, dożywocie, ugoda),
 • sprzedaż konsumencka,
 • niewykonanie i nienależyte wykonanie zobowiązania,
 • zawarcie umowy, jej forma i skutki,
 • gwarancja,
 • rękojmia,
 • uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli (złożonych pod wpływem błędu, groźby, z zastosowaniem podstępu)
 • odstąpienie od umowy,
 • uznanie za zmarłego, stwierdzenie zgonu,
 • naruszenie dóbr osobistych,
 • bezpodstawne wzbogacenie,
 • szkody na osobie i rzeczy – odszkodowania,
 • zadośćuczynienie,
 • potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu,
 • zamiana wierzyciela (cesja wierzytelności, wstąpienie w prawa wierzyciela),
 • ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika (skarga pauliańska)

Powyżej podano przykładowe sprawy, którymi zajmuje się Kancelaria. Więcej szczegółów można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z Kancelarią lub w dziale OFERTA >