Usługi kierowane są do osób fizycznych, przedsiębiorców, stowarzyszeń, spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych.

UDZIELANIE USTNYCH PORAD PRAWNYCH

Polega na analizie problemu prawnego Klienta na podstawie przedstawionych przez Niego dokumentów bądź ustnego opisu zagadnienia, wyjaśnieniu przepisów prawa oraz wskazaniu możliwych sposobów działania.

Porady ustne udzielane są bezpośrednio w trakcie wizyty bądź po uprzednim zapoznaniu się z przedstawionymi dokumentami.

SPORZĄDZANIE OPINII PRAWNYCH

Polega na pisemnym opracowaniu przedstawionego przez Klienta zagadnienia. Najczęściej wykorzystywane przy rozwiązywaniu złożonych zagadnień prawnych, wymagających analizy akt sądowych lub dokumentów.

SPORZĄDZANIE PROJEKTÓW UMÓW I DOKUMENTÓW

Polega na pisemnym opracowaniu projektów dokumentów takich jak np. umowy, statuty, regulaminy, oświadczenia, protokoły, pisma urzędowe, wnioski, wezwania, odwołania, reklamacje, podania, skargi, przy uwzględnieniu interesów Klienta i w celu ich zabezpieczenia.

REPREZENTOWANIE PRZED SĄDAMI, PROKURATURĄ, ORGANAMI PAŃSTWA (ZASTĘPSTWO PROCESOWE)

Polega na reprezentacji Klienta w konkretnej sprawie na podstawie zawartej umowy o świadczenie usług prawnych oraz w oparciu u udzielone pełnomocnictwo bądź upoważnienie do obrony. Zastępstwo procesowe obejmuje sporządzanie pism i oświadczeń procesowych, stosownie do potrzeb, występowanie przed sądem prowadzącym sprawę oraz okresowe konsultacje.

  1. w zakresie prawa cywilnego, prawa rodzinnego (procesowe i nieprocesowe), prawa gospodarczego oraz prawa pracy oferta obejmuje wszelkie rodzaje postępowań sądowych.

Sporządzanie pism obejmuje, m.in. takie pisma jak: pozew, wniosek, apelacja, zażalenie, skarga na referendarza sądowego, skarga na przewlekłość postępowania, sprzeciw od nakazu zapłaty, zarzuty od nakazu zapłaty, sprzeciw od wyroku zaocznego.

W zakresie windykacji wierzytelności pełnomocnik podejmuje również takie czynności jak sporządzanie skarg na czynność komornika, pozwów o pozbawienie tytułów wykonawczych wykonalności, pozwów w sprawach zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji, wniosków o wyjawienie majątku dłużnika

  1. W zakresie prawa administracyjnego oferta obejmuje reprezentację Klienta w postępowaniu przed organami administracji publicznej oraz w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

  2. W zakresie prawa wykroczeń i prawa karnego oferta obejmuje zlecenie obrony w postępowaniu sądowym (dotyczy spraw o wykroczenie) lub zlecenie reprezentowania osoby pokrzywdzonej czynem zabronionym lub wykroczeniem

Sporządzanie pism obejmuje, m.in. takie pisma jak: zawiadomienie o prawdopodobieństwie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, zażalenie na postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego, zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego, akt oskarżenia, apelacja, zażalenie na zastosowanie środka zapobiegawczego, wniosek o odroczenie wykonania kary, wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie, wniosek o przerwę w karze

REPREZENTOWANIE W SPRAWACH OBJĘTYCH PRZYMUSEM RADCOWSKIM

Polega na reprezentacji Klienta w sprawach, dla których rozpoznania właściwy jest Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny oraz Trybunał Konstytucyjny. Obejmuje swym zakresem sporządzanie pism i oświadczeń procesowych, stosownie do potrzeb, reprezentację przed sądem oraz okresowe konsultacje związane z prowadzoną sprawą.

Sporządzanie pism obejmuje, m.in. skargę kasacyjną w postępowaniu z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy i prawa gospodarczego, kasację karną, skargę kasacyjną w postępowaniu sądowo administracyjnym, skargę o wznowienie postępowania oraz skargę konstytucyjną.

STAŁA WSPÓŁPRACA PRAWNA

Polega przede wszystkim na obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, zarówno osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (w tym spółki cywilne), jak też osób prawnych takich jak spółka partnerska, spółka jawna, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna.

Jej zakres obejmuje stałą pomoc we wszelkich zagadnieniach związanych ze stosowaniem prawa w formie konsultacji bądź w formie dyżurów w siedzibie Klienta.

Nadto w ramach współpracy wykonywane są takie czynności jak sporządzanie projektów umów, opinii prawnych, prowadzenie negocjacji, rejestracja spółek, wprowadzanie zmian w umowach spółek, dokonywanie wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego.

NEGOCJACJE

Polegają na przeprowadzeniu spotkań osobistych zainteresowanych stron w obecności Radcy prawnego, bądź to w siedzibie Kancelarii, bądź w miejscu ustalonym przez strony albo na prowadzeniu w imieniu Klienta korespondencji.