Poniżej podano przykładowe sprawy, którymi zajmuje się Kancelaria. Więcej szczegółów można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z Kancelarią bądź w dziale OFERTA >

PRAWO CYWILNE

1) prawo rzeczowe

 • własność nieruchomości,
 • użytkowanie wieczyste,
 • ustanowienie drogi koniecznej,
 • immisje,
 • zasiedzenie nieruchomości,
 • zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli,
 • zniesienie współwłasności,
 • rozporządzanie rzeczą wspólną,
 • ochrona własności – roszczenia windykacyjne i negatoryjne,
 • zwrot nakładów poniesionych na nieruchomość,
 • ograniczone prawa rzeczowe (służebności gruntowe, osobiste i przesyłu, użytkowanie, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, hipoteka),
 • naruszenie posiadania (ochrona posesoryjna),
 • odrębna własność lokalu,
 • opróżnienie lokalu (eksmisja),
 • sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości,
 • rozgraniczenie gruntów,
 • księgi wieczyste (wpis i wykreślenie, ustalenie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym)

2) prawo spadkowe

 • dziedziczenie,
 • spadek (przyjęcie, odrzucenie, zapis, polecenie)
 • testament (spisanie – ważność, otwarcie, unieważnienie, ogłoszenie, nakazanie złożenia),
 • zapis windykacyjny,
 • zachowek,
 • spis inwentarza,
 • dział spadku,
 • umowy dotyczące spadku,
 • akty własności ziemi

3) ogólne prawo cywilne oraz prawo zobowiązań

 • różnego typu umowy (np. sprzedaż, zamiana, dostawa, umowa o dzieło, umowa o roboty budowlane, najem, dzierżawa, leasing, użyczenie, pożyczka, zlecenie, umowa agencyjna, umowa komisu, umowa przewozu, umowa spedycji, umowa ubezpieczenia, przechowanie, poręczenie, darowizna, renta, dożywocie, ugoda),
 • sprzedaż konsumencka,
 • niewykonanie i nienależyte wykonanie zobowiązania,
 • zawarcie umowy, jej forma i skutki,
 • gwarancja,
 • rękojmia,
 • uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli (złożonych pod wpływem błędu, groźby, z zastosowaniem podstępu)
 • odstąpienie od umowy,
 • uznanie za zmarłego, stwierdzenie zgonu,
 • naruszenie dóbr osobistych,
 • bezpodstawne wzbogacenie,
 • szkody na osobie i rzeczy – odszkodowania,
 • zadośćuczynienie,
 • potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu,
 • zamiana wierzyciela (cesja wierzytelności, wstąpienie w prawa wierzyciela),
 • ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika (skarga pauliańska)

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

w tym następujące sprawy:

 • rozwód
 • separacja,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej,
 • podział majątku wspólnego,
 • alimenty (ustanowienie, podwyższenie, obniżenie i zniesienie obowiązku alimentacyjnego),
 • uregulowanie kontaktów z dzieckiem,
 • wydawanie zarządzeń opiekuńczych (np. wyrażenie zgody na wydanie paszportu dla dziecka, zmiana nazwiska dziecka, zarząd majątkiem dziecka),
 • ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa,
 • unieważnienie małżeństwa,
 • przysposobienie,
 • sprawy opiekuńcze (np. rodzina zastępcza, opieka dla małoletniego),
 • ubezwłasnowolnienie całkowite, ubezwłasnowolnienie częściowe,
 • postępowanie w sprawach nieletnich

PRAWO KARNE

 • naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem
 • zawiadomienie o prawdopodobieństwie popełnienia przestępstwa

PRAWO WYKROCZEŃ

 • wykroczenia drogowe,
 • zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
 • prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu,
 • zabronione zachowanie się w miejscach publicznych,
 • złośliwe niepokojenie drugiego człowieka

PRAWO PRACY I PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

 • ryczałty za nocleg w kabinie prowadzonego pojazdu (ciągnika)
 • diety krajowe i zagraniczne,
 • roszczenia związane z bezprawnym lub nieusprawiedliwionym rozwiązaniem stosunku pracy, w tym przywrócenie do pracy, uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne,
 • wynagrodzenie za pracę, w tym w godzinach nadliczbowych
 • ekwiwalent za urlop
 • ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy,
 • renta z tytułu wypadku przy pracy,
 • dotyczące świadectwa pracy – jego wydanie, sprostowanie,
 • odszkodowanie od pracownika,
 • emerytury i renty,
 • deputat węglowy

PRAWO ADMINISTRACYJNE

 • dotyczące granic nieruchomości,
 • prawo budowlane (w tym pozwolenia budowlane, sprawy związane z samowolą budowlaną),
 • zagospodarowanie przestrzenne (w tym dotyczące renty planistycznej)
 • świadczenia rodzinne
 • obowiązek meldunkowy, wymeldowanie
 • wejście na teren sąsiedni

PRAWO GOSPODARCZE

 • windykacja należności
 • umowy (np. sprzedaż, zamiana, dostawa, umowa o dzieło, umowa o roboty budowlane, najem, dzierżawa, leasing, użyczenie, pożyczka, zlecenie, umowa agencyjna, umowa komisu, umowa przewozu, umowa spedycji, umowa ubezpieczenia, przechowanie, poręczenie, darowizna, ugoda),
 • tworzenie statutów i umów spółek handlowych oraz spółek cywilnych
 • rejestracja spółek, stowarzyszeń
 • zmiany w rejestrach